De specialist in de WOZ en OZB
085-7730297

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
Bezwaarmaker.nl heeft ten doel het verlenen van rechtsbijstand en juridische adviezen, het verrichten van taxaties en werkzaamheden inzake de Wet waardering onroerende zaken, lokale heffingen, basisregistraties en overige taxaties van onroerende zaken in de breedste zin van het woord, op grond van welke titel dan ook.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zullen uitdrukkelijk van toepassing zijn op opdrachten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers/ cliënten, behoudens indien en voor zover Bezwaarmaker.nl met een opdrachtgever/cliënt schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomt.

2.2 De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

2.3 Door de opdrachtgever/cliënt ingeroepen algemene voorwaarden worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Bezwaarmaker.nl deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft geaccepteerd.

Artikel 3 Aansprakelijkheid en reclame
3.1 Iedere aansprakelijkheid verband houdende met de uitvoering van een opdracht van opdrachtgever/cliënt, voor schade ten gevolge van een handelen en/of nalaten van werknemers van Bezwaarmaker.nl, is beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte honorarium. Bij opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Bezwaarmaker.nl geldt deze beperking uiteraard niet.

3.2. Bezwaarmaker.nl is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig indienen van een bezwaarschrift als gevolg van fouten door post instanties.

3.3 De opdrachtgever/cliënt vrijwaart Bezwaarmaker.nl tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade als bedoeld in het eerste lid.

3.4 Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dient, op straffe van verval van alle aanspraken, binnen 30 dagen na de eerste mogelijkheid tot kennisneming van het gebrek schriftelijk aan Bezwaarmaker.nl te worden medegedeeld. Reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever/cliënt niet op.

Artikel 4 Opdrachten
4.1 Een opdracht wordt eerst geacht door Bezwaarmaker.nl te zijn aanvaard na schriftelijke bevestiging, dan wel, bij ontbreken daarvan, nadat Bezwaarmaker.nl met de opgedragen werkzaamheden een feitelijke aanvang is gemaakt.

4.2 Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en te zijn aanvaard door Bezwaarmaker.nl.

4.3 Bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt/opdrachtgever is Bezwaarmaker.nl gerechtigd om derden in te schakelen. Hierover zal tevoren zoveel mogelijk met opdrachtgever/cliënt worden overlegd. Iedere eigen aansprakelijkheid van Bezwaarmaker.nl voor een tekortkoming van ingeschakelde derden is uitgesloten. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten
beperken, is Bezwaarmaker.nl gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens zijn opdrachtgevers te aanvaarden.

4.4 Bezwaarmaker.nl is te allen tijde bevoegd om een opdracht te weigeren of tussentijds terug te geven aan haar opdrachtgever/cliënt.

4.5 Opdrachtgever dient alle relevante bescheiden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 2 werkdagen voor het verstrijken van de termijn, aan Bezwaarmaker.nl te doen toekomen.

4.5a Indien de voornoemde bescheiden op een later tijdstip dan de in artikel 4.5 genoemde termijn worden overlegd, behoudt Bezwaarmaker.nl zich het recht voor zonder opgaaf van reden uw dossier niet in behandeling te nemen. Voor de eventueel te lijden schade voortvloeiende uit een niet tijdig ingediend bezwaar- en/of beroepschrift is Bezwaarmaker.nl niet aansprakelijk.

Artikel 5. Gegevensverstrekking
5.1 De opdrachtgever/cliënt draagt er zorg voor dat alle benodigdheden, waarvan Bezwaarmaker.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bezwaarmaker.nl worden verstrekt. Indien de benodigdheden voor de uitvoering van de overeenkomst niet tijdig aan Bezwaarmaker.nl zijn verstrekt, heeft Bezwaarmaker.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

5.2 Bezwaarmaker.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Bezwaarmaker.nl is uitgegaan van door de opdrachtgever/cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Bezwaarmaker.nl kenbaar hoorde te zijn

Artikel 6 Intellectuele eigendom
Verstrekte opdrachten worden door Bezwaarmaker.nl uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt/opdrachtgever. Derden kunnen aan de wijze waarop aan die door de cliënt/opdrachtgever
verstrekte opdracht al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen en de cliënt/opdrachtgever vrijwaart Bezwaarmaker.nl tegen aanspraken van derden dienaangaande.
Bezwaarmaker.nl behoudt alle rechten van intellectuele eigendom. Cliënt/opdrachtgever is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bezwaarmaker.nl, niet gerechtigd tot het vermenigvuldigen, openbaar maken of ter kennis brengen van rapporten, presentaties, adviezen, materialen, teksten enz. welke cliënt/opdrachtgever als gevolg van de opdracht van de vennootschap heeft ontvangen. Cliënt/opdrachtgever vrijwaart Bezwaarmaker.nl van alle aanspraken van derden indien cliënt/opdrachtgever dit verbod overtreedt.

Artikel 7 No cure No pay/ Gratis voor Woningbezitter
7.1 Opdrachtgever/cliënt en Bezwaarmaker.nl kunnen overeenkomen dat de opdracht wordt verricht op basis van no cure no pay. Dit wordt bevestigd in de opdracht bevestiging.

7.2 De vergoeding bedraagt maximaal het bedrag aan proceskostenvergoeding dat aan cliënt/opdrachtgever toekomt uit hoofde van de uit te voeren opdracht.

7.3 Opdrachtgever/cliënt verplicht zich om het bedrag voor de vergoeding van de proceskosten zoals vermeld in de artikelen 7:15 Awb en 8:75 Awb, dat door een overheidsorgaan ten onrechte is overgemaakt op zijn/haar bankrekening, in het kader van door Bezwaarmaker.nl in opdracht van opdrachtgever/cliënt verrichte werkzaamheden, binnen twee weken na ontvangst te storten op een door Bezwaarmaker.nl aangewezen bankrekening.

7.4 Indien een opdracht door Bezwaarmaker.nl wordt uitgevoerd op basis van no cure no pay, worden door opdrachtgever/cliënt zonder voorafgaande uitdrukkelijke instemming van Bezwaarmaker.nl, geen beslissingen genomen dan wel mededelingen gedaan betreffende ingestelde bezwaar/beroepsprocedures bij een overheidsorgaan, welke van invloed kunnen zijn op de uitkomst van de ingestelde procedures inzake het treffen van schikkingen of intrekken van ingestelde procedures.

7.5 Bezwaarmaker.nl is te allen tijde gerechtigd om (gerechtelijke) procedures op te starten ten behoeve van het verkrijgen van een proceskostenvergoeding uit hoofde van de uit te voeren opdracht. Opdrachtgever/cliënt verplicht zich ertoe hieraan medewerking te verlenen.

7.6 Indien Bezwaarmaker.nl schade lijdt tengevolge van handelingen van opdrachtgever/cliënt in strijd met het bepaalde in de voorgaande leden, vervalt hetgeen is overeengekomen op basis van no cure no pay.

7.7. Indien er sprake is van een bezwaarprocedure met betrekking tot een bedrijfsmatig object,  brengen wij naast de vergoeding ter hoogte van de proces kostenvergoeding, een additionele vergoeding in rekening van 30 % over de totale onroerendezaakbelasting (OZB) besparing. U bent alleen kosten verschuldigd bij een verlaging van de WOZ-waarde.

7.8 Indien sprake is van een erfbelasting procedure, brengen wij naast de vergoeding ter hoogte van de proces kostenvergoeding, een additionele vergoeding in rekening van 1,5 % over het verschil van de oude en nieuwe WOZ-waarde. U bent alleen kosten verschuldigd bij een verlaging van de WOZ-waarde.

7.9 Indien de gemeente een vergoeding betaalt aan opdrachtgever op grond van de Wet Dwangsom welke voortvloeit uit een actie van Bezwaarmaker.nl, komen de gelden die uit die dwangsom(men) voortvloeien ten gunste van Bezwaarmaker.nl. 

7.10 Indien opdrachtgever zijn opdracht in wil trekken nadat een gemotiveerd bezwaarschrift bij een gemeente is ingediend worden de gemaakte kosten in rekening gebracht bij opdrachtgever. De vergoeding bedraagt € 50,- inclusief BTW. 

7.11 Indien geen betaling volgt, zal opdrachtgever een herinnering ontvangen, volgt geen betaling zal opdrachtgever een aanmaning ontvangen. Indien aan de herinnering en aanmaning geen gehoor wordt gegeven, zal Bezwaarmaker.nl een invorderingsbureau inschakelen ter invordering van de factuur. De opdrachtgever is de wettelijke rente verschuldigd alsmede de (al dan niet gerechtelijke) kosten die Bezwaarmaker.nl redelijkerwijze dient te maken teneinde dit bedrag te verkrijgen. Voor de buitengerechtelijke kosten wordt verwezen naar de Wet incassokosten (WIK)

Artikel 8 Geheimhouding
8.1 Bezwaarmaker.nl is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die aan Bezwaarmaker.nl gedurende de werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht als vertrouwelijk is toevertrouwd of ter kennis is gekomen of waarvan Bezwaarmaker.nl het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs behoort te begrijpen.

8.2 Bezwaarmaker.nl behoudt het recht voor de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9 Rechtskeuze
Op de rechtsverhouding tussen de Bezwaarmaker.nl en opdrachtgever zal Nederlands recht van toepassing zijn. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Onze beoordeling

8,5

Gebaseerd op onafhankelijke 2142 beoordelingen via klantenvertellen.nl

Alle 2142 beoordelingen

Waarom Bezwaarmaker?

  • Kosteloos bezwaar maken
  • Betaal minder belasting
  • Grotere kans op succes
  • Actief in heel Nederland
  • Deskundig bezwaarschrift

Maak bezwaar
Weten hoeveel belasting
u kunt besparen?
Bezwaarmaker 8.5102142