Artikel 1 Algemeen

Bezwaarmaker.nl heeft ten doel het verlenen van rechtsbijstand en juridische adviezen, het verrichten van taxaties en werkzaamheden inzake de Wet waardering onroerende zaken, lokale heffingen, basisregistraties en overige taxaties van onroerende zaken in de breedste zin van het woord, op grond van welke titel dan ook.

Artikel 2 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

2.1 Bezwaarmaker.nl: onderdeel van Bezwaarmaker B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Rensgars 7, 1741BR te Schagen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 72165359.

2.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die Bezwaarmaker.nl een opdracht heeft verstrekt of beoogt te verstrekken.

2.3 Partijen: Bezwaarmaker.nl en de opdrachtgever gezamenlijk.

2.4 Opdracht: iedere tussen Bezwaarmaker.nl en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst waarmee Bezwaarmaker.nl zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden om als gemachtigde van de opdrachtgever bezwaar of beroep in te dienen tegen vastgestelde WOZ-waarde(s).

2.5 Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 3 Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bezwaarmaker.nl en iedere opdracht, waaronder mede begrepen eventuele aanvullende en vervolgopdrachten.

3.2 Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.3 Vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

3.4 De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, onverminderd de mogelijkheid van partijen de toepasselijkheid daarvan toch geheel of gedeeltelijk uitdrukkelijk en schriftelijk overeen te komen.

Artikel 4 Opdrachten

4.1 Een opdracht wordt eerst geacht door Bezwaarmaker.nl te zijn aanvaard en daarmee tot stand te zijn gekomen, na schriftelijke bevestiging daarvan door Bezwaarmaker.nl aan de opdrachtgever, dan wel, bij ontbreken daarvan, nadat Bezwaarmaker.nl, met kennelijke instemming van de opdrachtgever, met de opgedragen werkzaamheden een feitelijke aanvang heeft gemaakt.

4.2 Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en te zijn aanvaard door Bezwaarmaker.nl.

4.3 Bij de uitvoering van de opdracht is Bezwaarmaker.nl gerechtigd om derden in te schakelen. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Indien Bezwaarmaker.nl derden inschakelt bij de uitvoering van de opdracht, zal daarover tevoren zoveel mogelijk met de opdrachtgever worden overlegd. Iedere eigen aansprakelijkheid van Bezwaarmaker.nl voor een fout of tekortkoming van door Bezwaarmaker.nl ingeschakelde derden is uitgesloten. Voor zover deze derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten jegens Bezwaarmaker.nl beperken, is Bezwaarmaker.nl gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

4.4 Bezwaarmaker.nl is te allen tijde bevoegd om een opdracht te weigeren of tussentijds op te zeggen, zulks onder opgave van redenen en zonder dat Bezwaarmaker.nl enige schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd is.

Artikel 5 Gegevensverstrekking

5.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie en eventuele overige benodigdheden, waarvan Bezwaarmaker.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Bezwaarmaker.nl worden verstrekt.

5.2 In het bijzonder dient de opdrachtgever alle voor de uitvoering van het bezwaar of beroep relevante bescheiden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee werkdagen vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen het bezwaar of beroep moet worden ingediend, aan Bezwaarmaker.nl te doen toekomen. Indien de voornoemde bescheiden op een later tijdstip worden overlegd, behoudt Bezwaarmaker.nl zich het recht voor het betreffende dossier niet in behandeling te nemen. Voor de eventuele schade voortvloeiende uit een niet tijdig ingediend bezwaar- en/of beroepschrift, is Bezwaarmaker.nl niet aansprakelijk.

Artikel 6 Opschorting en ontbinding

6.1 Bezwaarmaker.nl is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de opdracht op te schorten of de opdracht met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de opdracht, met name wat betreft gegevensverstrekking, niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het aangaan van de opdracht Bezwaarmaker.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de opdrachtgever schriftelijk door Bezwaarmaker.nl in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

6.2 Indien Bezwaarmaker.nl de opdracht opschort of ontbindt, is Bezwaarmaker.nl niet aansprakelijk voor eventueel door de opdrachtgever geleden schade.

Artikel 7 Aansprakelijkheid, vrijwaring en klachten

7.1 Verstrekte opdrachten worden door Bezwaarmaker.nl uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de wijze waarop aan de opdracht al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen en de opdrachtgever vrijwaart Bezwaarmaker.nl van aanspraken van derden dienaangaande.

7.2 Bezwaarmaker.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door en/of die verband houdt met onjuistheden of onvolledigheden in de door de opdrachtgever aan Bezwaarmaker.nl verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Bezwaarmaker.nl kan worden toegerekend. Bezwaarmaker.nl is onder meer dan ook niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig indienen van een bezwaar- of beroepsschrift als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden, bijvoorbeeld postinstanties.

7.3 Bezwaarmaker.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Bezwaarmaker.nl is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in artikel 7.4, jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Bezwaarmaker.nl in de nakoming van de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de opdracht vereiste vakkennis en middelen.

7.4 Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Bezwaarmaker.nl, is de aansprakelijkheid van Bezwaarmaker.nl voor schade verband houdende met de uitvoering van de opdracht, beperkt tot ten hoogste het honorarium dat Bezwaarmaker.nl in het kader van de opdracht heeft ontvangen of in rekening heeft gebracht.

7.5 Mocht Bezwaarmaker.nl aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Bezwaarmaker.nl te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De opdrachtgever dient Bezwaarmaker.nl hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Bezwaarmaker.nl ter zake vervalt.

7.6 De opdrachtgever vrijwaart Bezwaarmaker.nl van zijn eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan Bezwaarmaker.nl toerekenbaar is.

7.7 Een klacht met betrekking tot de door Bezwaarmaker.nl in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden, dient, op straffe van verval van alle aanspraken, binnen 30 dagen nadat de opdrachtgever de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, heeft ontdekt, althans redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk bij Bezwaarmaker.nl te worden ingediend. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

7.8 Geen enkele uitlating op deze site is als persoonlijk financieel advies bedoeld.

Artikel 8 Intellectuele eigendom

Bezwaarmaker.nl behoudt zich alle hem krachtens de wet toekomende rechten van intellectuele eigendom voor. De opdrachtgever is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bezwaarmaker.nl, niet gerechtigd tot het vermenigvuldigen, openbaar maken of ter kennis brengen van rapporten, presentaties, adviezen, materialen, teksten enz. welke de opdrachtgever in het kader van de opdracht van Bezwaarmaker.nl heeft ontvangen. De opdrachtgever vrijwaart Bezwaarmaker.nl voorts van alle eventuele aanspraken van derden indien opdrachtgever dit verbod overtreedt.

Artikel 9 No cure No pay/Gratis voor Woningbezitter & betalingsvoorwaarden

9.1 De opdracht wordt verricht op basis van no cure no pay, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen of door Bezwaarmaker.nl uitdrukkelijk anders is vermeld. In een voorkomend geval wordt het verrichten van de opdracht op basis van no cure no pay, waar nodig, door Bezwaarmaker.nl bevestigd middels de opdrachtbevestiging. Indien de voorafgaande bezwaarprocedure niet via Bezwaarmaker.nl is verlopen en de opdrachtgever Bezwaarmaker.nl opdracht geeft tot het uitvoeren van een beroepsprocedure, kunnen partijen overeenkomen dat Bezwaarmaker.nl die opdracht uitvoert tegen betaling van het dan geldende uurtarief van Bezwaarmaker.nl. Bezwaarmaker.nl zal hiervan voorafgaand mededeling doen aan de opdrachtgever.

9.2 Indien Bezwaarmaker.nl op basis van no cure no pay bezwaar maakt voor particuliere woningbezitters, de bezwaarprocedure betrekking heeft op twee of minder adressen en het bezwaar gegrond is, betaalt de gemeente de kosten op grond van het wettelijk stelsel. Indien het bezwaarschrift door de gemeente wordt afgewezen, draagt Bezwaarmaker.nl de kosten van de procedure.

9.3 In alle gevallen komt de door een overheidsorgaan in het kader van de opdracht betaalde proceskostenvergoeding toe aan Bezwaarmaker.nl. De opdrachtgever verplicht zich om het bedrag voor de vergoeding van de proceskosten zoals vermeld in de artikelen 7:15 Awb en 8:75 Awb, dat door een overheidsorgaan eventueel is overgemaakt op zijn bankrekening in het kader van door Bezwaarmaker.nl in opdracht van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, binnen twee weken na ontvangst te storten op een door Bezwaarmaker.nl aangewezen bankrekening.

9.4 Indien sprake is van een erfbelastingprocedure, brengt Bezwaarmaker.nl naast de vergoeding ter hoogte van de proceskostenvergoeding, een additionele vergoeding in rekening van 1,5 % over het verschil van de oude en nieuwe WOZ-waarde. De opdrachtgever is evenwel alleen kosten verschuldigd bij een verlaging van de WOZ-waarde.

9.5 Indien een opdracht door Bezwaarmaker.nl wordt uitgevoerd op basis van no cure no pay, worden door de opdrachtgever zonder voorafgaande uitdrukkelijke instemming van Bezwaarmaker.nl, geen beslissingen genomen dan wel mededelingen gedaan betreffende ingestelde bezwaar-/beroepsprocedures bij een overheidsorgaan, welke van invloed kunnen zijn op de uitkomst van de ingestelde procedures inzake het treffen van schikkingen of intrekken van ingestelde procedures.

9.6 Bezwaarmaker.nl is te allen tijde gerechtigd om (gerechtelijke) procedures op te starten ten behoeve van het verkrijgen van een proceskostenvergoeding uit hoofde van de uit te voeren opdracht. Opdrachtgever verplicht zich ertoe hieraan zijn medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan hetgeen is overeengekomen op basis van no cure no pay vervalt.

9.7 Indien de gemeente een vergoeding betaalt aan de opdrachtgever op grond van ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’, welke voortvloeit uit een actie van Bezwaarmaker.nl, komen de gelden die uit die dwangsom(men) voortvloeien, ten gunste van Bezwaarmaker.nl.

Onder deze vergoeding worden nadrukkelijk niet begrepen, een vergoeding van immateriële schadevergoeding, welke door een rechter wordt toegewezen in verband met overschrijding van de onredelijke termijn voor de afwikkeling van de procedure van bezwaar en beroep, alsmede in geval van hoger beroep en cassatie. Deze vergoeding komt toe aan de opdrachtgever. Een in de machtiging opgenomen overdracht van vergoedingen aan Bezwaarmaker.nl heeft geen betrekking op toegewezen immateriële schadevergoeding en dient te worden overgemaakt aan de opdrachtgever. Indien deze vergoeding (desondanks) wordt overgemaakt op een rekening van Bezwaarmaker.nl zal deze worden overgemaakt naar een door opdrachtgever op te geven rekeningnummer.

9.8 Indien de opdrachtgever de opdracht wil intrekken nadat een pro-forma en/of gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente of een beroepschrift bij de rechtbank is ingediend, worden de gemaakte kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever. De vergoeding bedraagt € 50,- inclusief btw. Indien een pro-forma beroep / (hoger)beroepschrift is ingediend worden tevens de griffiekosten bij client in rekening gebracht.

9.9 Betalingen uit hoofde van de opdracht, door de opdrachtgever aan Bezwaarmaker.nl te voldoen, dienen te geschieden middels overboeking, binnen 14 dagen na factuurdatum.

9.10 Indien tijdige betaling door de opdrachtgever achterwege blijft, zal de opdrachtgever een herinnering ontvangen. Volgt binnen de daarin gestelde termijn geen betaling, dan zal de opdrachtgever een aanmaning ontvangen. Indien ook daaraan geen gehoor wordt gegeven, zal Bezwaarmaker.nl een invorderingsbureau inschakelen ter invordering van het factuurbedrag. De opdrachtgever is de wettelijke rente verschuldigd alsmede de (al dan niet gerechtelijke) kosten die Bezwaarmaker.nl redelijkerwijze dient te maken teneinde dit bedrag te verkrijgen. Voor de buitengerechtelijke kosten geldt het bepaalde in de Wet incassokosten (WIK).

Artikel 10 Geheimhouding

10.1 Bezwaarmaker.nl is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die aan Bezwaarmaker.nl gedurende de werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht als vertrouwelijk is toevertrouwd of ter kennis is gekomen of waarvan Bezwaarmaker.nl het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs behoort te begrijpen, e.e.a. behoudens voor zover het delen van die informatie met derden noodzakelijk is ter uitvoering van de opdracht.

10.2 Bezwaarmaker.nl behoudt het recht voor de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11 Commerciële aanbiedingen

Mits de opdrachtgever daarvoor uitdrukkelijk zijn toestemming heeft verleend, zal de opdrachtgever telefonisch of per e-mail voor commerciële doeleinden mogen worden benaderd door Bezwaarmaker.nl en/of partners van Bezwaarmaker.nl wat betreft besparingsmogelijkheden, bijvoorbeeld ten aanzien van verzekeringen, hypotheeklasten en onderhoud en/of verbouwing van onroerend goed. De opdrachtgever kan zijn toestemming te allen tijde intrekken bij Bezwaarmaker.nl, waarna deze intrekking zo spoedig mogelijk zal worden verwerkt en de opdrachtgever van de lijst van te benaderen personen zal worden verwijderd.

Artikel 12 Rechtskeuze

Op de rechtsverhouding tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

klantenvertellen logo

3.378+ reviews

Klanten geven ons een 8.7

9

10 feb. 2022

Prima ik heb vermindering gekregen.

Geen klachten ik heb niets hoeven te doen het ging stilletjes aan mij voorbij en het gebeurde gewoon.

R.p. Beijleveld Aanbevelen? Ja

10

22 jan. 2022

prima werk geleverd

Een keer een vragenformulier moeten invullen en de rest ging vanzelf. Verder geen gezeur, alles zelfstandig afgehandeld en het resultaat was super.

R. Aanbevelen? Ja

8

19 jan. 2022

De ervaring wordt sterk beïnvloed over het al of niet behalen van succes, In dit geval dus goed

Vakbekwaam, anders zou het bezwaar niet zijn gehonoreerd. Ik werd steeds goed geïnformeerd zodra de procedure daartoe aanleiding gaf.

G.A. Aanbevelen? Ja

8

4 feb. 2022

Gerichte info, helder wat zelf wel/ niet doen

Geruststellende gedachte dat jullie procedures in de gaten houden en heldere info vragen en geven. Was even wat cynisch, eerst zien dan geloven. Maar door te cummuniceren met mij heeft mij geholpen in loslaten en vertrouwen hebben met een geweldig resultaat!

S.spigt Aanbevelen? Ja

10

31 jan. 2022

Zeer professioneel en met gewenste resultaat.

Ik ben zeer tevreden over de wijze waarop Bezwaarmaker de bezwaarprocedure heeft uitgevoerd en afgehandeld. Zeer professioneel en uiteindelijk ook met het gewenste resultaat. Ik ben ook zeer tevreden over de wijze waarop ik op de hoogte ben gehouden over de voortgang.

Elle Aanbevelen? Ja

9

13 feb. 2022

Mijn ervaring is zeer goed.

Mijn ervaring over uw dienst is erg prettig. De klachten richting gemeente over de hoogte van de WOZ-waarde van mijn woning heeft u naar tevredenheid richting gemeente verwerkt. Mijn dank voor uw manier van aanpak.

J.Euser Aanbevelen? Ja

10

15 feb. 2022

Vastbijters in positieve zin :-)

Keurig zijn we op de hoogte gehouden ondanks lange doorlooptijd met gemeente. Uitkomst volledig naar wens Dank!

Ron Aanbevelen? Ja

8

8 feb. 2022

De aanhouder wint

Nadat eerst ons bezwaar was afgewezen zijn we hiertegen in beroep gegaan en met succes. Hartelijk Dank voor wat jullie gedaan hebben, Chapeau

WB Aanbevelen? Ja

Je hebt ons gezien bij